۱۳۸۸ خرداد ۲۲, جمعه

12 نكته براي جلوگيري از تخلفات و شايعات

چطور از آراي خود مراقبت كنيم؟

امروز جمعه روز رأي گيري است و از ساعت 8 صبح درهاي شعبه ها باز شده اند. در اجرا و نظارت حدود 46 هزار حوزه اخذ رأي، حدود دو تا سه ميليون نفر از طرف نهادهاي دولتي و شوراي نگهبان انجام وظيفه مي كنند. همه اينها مي دانند احكام شرعي و مواد قانوني «صيانت و محافطت از آراي مردم» را تجويز و واجب كرده و با قوانين به خوبي آشنا هستند و انشاءلله همگي به آنها بدرستي عمل مي كنند و آخرت خود را به بهاي خيانت در رأي مردم نمي فروشند. اما چه كسي مي تواند ادعا كند تمامي اين دو سه ميليون نفر «معصوم» هستند؟ يا همه آنها به «احكام شرعي» و قاطعانه امام خميني و «قوانين مسّلم انتخاباتي» توجه مي كنند؟ هميشه احتمال «اشتباه» يا «دستكاري و خيانت» در همه انسانها و «غير معصومين» بوده و هست. ما با دقت، هوشياري و متانت، بايد پيشاپيش اجازه و «امكان» هرگونه خيانت را از متخلفان بگيريم.اگر مراقبت كنيم و هوشيار باشيم؛ كسي جرأت نمي كند در آراي ما دست ببرد.اين كار هم مورد تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و هم مورد تأكيد بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي و مقام محترم رهبري است:«حفظ و صيانت از سلامت انتخابات و رأي مردم».

به عنوان نويسنده كتاب «رأي مردم» و يك خبرنگار و بنا بر تجربه هايم از برگزاري چند انتخابات در كشور و «شنيده هاي» اين روزها، نكاتي را براي حفظ و صيانت از سلامت انتخابات يادآوري مي كنم و از قبل يقين دارم شما اينها بهتر از من را مي دانيد. اما فرضم بر اين است كه شمايي كه اين نكته ها را مي دانيد، به ديگراني كه نمي دانند، منتقل و آنان را توجيه و روشن كنيد. اگر هر نفر از ما، بر اساس آموزه قرآني «كلكم راع و كلكم مسئول» خود را در برگزاري انتخابات سالم «مسئول» بدانيم؛ از اين مزرعه سالم، گلي خوشبو مي رويد كه نماينده باصلاحيت و افتخارآميز مردم ايران خواهد بود.

1- رأي خود را در «ساعات اوليه روز» به صندوقها بريزيم. اگر فكر كنيم مثل بارهاي قبل، ساعت پايان رأي گيري تمديد مي شود و بگذاريم در اواخر شب و موقع خلوتي شعبه ها رأي بدهيم، اشتباه مي كنيم. زيرا «تمديد ساعت رأي گيري» جزو «اختيارات» وزير كشور است و «وظيفه لازم الاجراي او» نيست.پس چون ممكن است وزير كشور صلاح نداند ساعت رأي گيري را تمديد كند، امكان دارد ما از رأي دادن جا بمانيم. بنابراين روز جمعه از صبح به حوزه ها مراجعه مي كنيم و مدتي در صف ايستادن را براي تعيين سرنوشت كشور عزيزمان تحمل خواهيم كرد.

2- از علائم تبليغاتي مثل نوار رنگي يا پوستر و بروشور و عكس نامزدمان استفاده نكنيم و حتي لباسهايي با رنگ خاص تبليغي «نپوشيم». حضور صفي از رأي دهندگان با رنگ يا نشانه تبليغاتي«خاص»، باعث «نشانه گذاري» اين صندوقها و حوزه هاي اخذ رأي مي شود. اگر كساني بخواهند برخلاف آموزه هاي امام و رهبري و قانون، در آراي مردم دست ببرند و خيانت كنند، كارشان با اين صندوقهاي نشانه گذاري شده، خيلي راحت تر مي شود.

3- «خودكار» و نه مداد را از «خانه» به همراه خود ببريم. بيرون خانه از كسي خودكار «نگيريم». خودكارهاي مشكي يا آبي و قرمز بر رنگهاي ديگر ترجيح دارند.شايعه تأييد نشده اي درباره خودكارها بر سر زبانهاست كه از گفتن و اشاعه آن بدليل منع قانوني، پرهيز مي كنم.

4- رأي خود را «مخفي» و با خطي خوانا و واضح بنويسيم. نگذاريم كساني كه قبلا" گفتيم، با ديدن «دستخط» ما و ساير رأي دهندگان، از قبل «سمت و سوي» صندوقها را حدس بزنند و آنها را «نشانه گذاري» كنند و با ارائه «گزارش كذب» از تخلف و تقلب(!)، باعث «ابطال» صندوقها و آراي ما بشوند.

5- نام نامزد مورد نظرمان را «كامل و درست» بنويسيم. عنوان و القاب اضافه را ننويسيم.به عنوان مثال«نام كوچك» يك كانديدا را ممكن است در «شمارش» به حساب او نخوانند و باطل شده اعلام كنند. يا عنوان «شيخ » و «دكتر» و « سردار» و امثال اينها را به جاي اسم و فاميل نامزدمان ننويسيم زيرا هر عنوان و لقب ديگري را جزو «آراي باطله» مي گذارند و به حساب نمي آورند.

6- مراقب كساني باشيد كه افراد كم سواد يا بي سواد را «شكار» مي كنند و اگر كسي خواست براي يك فرد بي سواد «رأي» بنويسد، بايستيد و مؤدبانه بر امانتداري نويسنده رأي آدمهاي بي سواد «نظارت» كنيد و مراقب باشيد نام همان كسي را برايش بنويسند كه خودش به «زبان» مي آورد و واضح و كامل و خوانا بنويسند.

7- برخي از مخالفان سلامت انتخابات ممكن است با ايجاد جنگ رواني در حوزه هاي اخذ رأي، درگيري و بلوا و زدوخرد ايجاد كنند تا ناظران انتخابات به «ظن تخلف انتخاباتي» آراي آن حوزه را ابطال كنند.به «كركري» خواندن اين افراد توجه نكنيم و به آن دامن نزنيم. هوشياري و متانت را توآمان داشته باشيم.

8- هم در مساجد و هم در مدارس و اماكن و حوزه هاي غير از مساجد رأي بدهيد. برخي شايعه كرده اند چون احتمال سوء استفاده در حوزه هايي مثل مساجد در هنگام شمارش آراء وجود دارد و مثلا"ممكن است «نماينده نامزدها» را شب از مسجد بيرون كنند و درها را به روي ناظران مردمي هم ببندند، مردم بهتر است در حوزه هايي غير از مساجد مثل مدرسه ها رأي بدهند. اين شايعه دليل موجهي ندارد. چون به همين گمان، ممكن است آراي حوزه هايي غير از مساجد را «ابطال» كنند. تأكيد مي كنم هر كاري كه باعث شود آراي مردم «نشانه گذاري» شوند، باعث راحتي كار «خائنين به رأي ملت» مي شود. پس نه از نوارهاي رنگي استفاده كنيد. و نه تبليغ كنيد كه «طرفداران نامزد ما» فقط در اين و يا آن حوزه رأي مي دهند.با اين كار، هرگونه «نشانه گذاري» را براي مخالفان سلامت انتخابات «سخت» كنيد.

9- شما به عنوان شهروند مي توانيد بدون ممانعت در كنار و اطراف حوزه هايي كه رأي داده ايد بمانيد و بدون دخالت در كار قانوني مسئولان و ناظران انتخابات، دورادور بر امر شمارش و انتقال صندوقهاي رأي نظارت كنيد. مراقب باشيد كساني با ايجاد بلوا و درگيري ساختگي، پليس را مجبور نكنند مردم هوشيار را از حوالي حوزه ها متفرق كند. حضور شما با رعايت قانون، منعي ندارد و تخلف را براي كساني كه ممكن است آخر شب «نماينده نامزدها» را از حوزه ها بيرون كنند و يا اعتراض آنها را به شمارش آراء قانونا" منعكس نكنند، و يا بخواهند هر تخلف ديگري كنند، «دشوار» خواهد كرد.

10- علي الخصوص امروز و فردا به «شايعه ها» توجه نكنيد. صفهاي انتخابات، محل اصلي گسترش شايعات است و ممكن است شما را در آخرين لحظه دچار ترديد يا تغيير نظر كند! مهمترين شايعه، شايعه «انصراف يك نامزد» يا «حمايت بزرگان نظام از يك نامزد خاص»است.شايعه خطرناكتر ظاهرا" از دهان دوستان ما شنيده مي شود اما قصد پنهاني آن، شكست نامزد ماست اين است كه از «اواسط روز» رأي گيري، شايع مي كنند نامزد «مورد نظر ما» رأي فوق العاده بالاي ميليوني آورده و رأي او آنقدر بالاست كه هيچكس به گرد پايش نمي رسد و خلاصه ديگر به رأي دادن من و شما نيازي نيست! «درخانه ماندن» و رأي ندادن ما، هدف نهايي اين شايعه پردازان است.

برخي نيز ممكن است از «حمايت» يا «قطع حمايت» يا «موافقت» يا «مخالفت» برخي از بزرگان و مراجع يا گروههاي سياسي از يك نامزد بخصوص خبر بدهند و شايعه بسازند. ممكن است حتي برخي «رسانه ها» و سايتهاي «به ظاهر معتبراينترنتي» هم در «پراكندن» شايعه ها، «شروع كننده» و يا «دامن زننده» باشند(!).هوشياري يعني چك كردن خبري كه مي شنويد از دو يا سه منبع مستقل و موثق.و مواظب باشيد گاهي دوستان غافل خود ما، ممكن است ما را دچار اشتباه كنند.پس شايعه ها را باور نكنيد. هيچكدام از چهار نامزد رياست جمهوري انصراف نخواهند داد و هيچ تغييري در حمايت يا مخالفت گروهها و شخصيتها و مراجع و بزرگان از نامزدها در روز آخر تغيير نمي كند. پس شما به تصميم قبلي خودتان عمل كنيد و رأي خودتان را بر اساس همان انتخاب قبلي تان بدهيد.

11- شروع شادي و جشن زودهنگام پيروزي، مي تواند بر خلاف مصلحت «نامزد پيشتاز» باشد. اين كار ممكن است حتي توسط نيروهاي مخالف كليد زده شود و دوستان غافل ما به جمع هلهله كنان بپيوندند و آشوب ايجاد شود.

كساني كه قصد دارند بعد از قطعي شدن «پيشتازي نامزد ما» قاعده و قانون بازي انتخابات را بر هم بزنند، از اين «جشن زودهنگام» شما بهترين سوء استفاده را براي «امنيتي كردن شهرها» خواهند كرد. لذا قبل از اعلام قطعي نتايج حوزه هاي اخذ رأي و قبل از اعلام رسمي نتايج كلي آراء در كشور، از حركاتي كه باعث شود اين «بهانه» بدست مخالفان سلامت انتخابات بيفتد، پرهيز كنيم. با امنيتي كردن فضا، امكان هر سوء استفاده اي براي مخالفان رأي ملت ايجاد خواهد شد.بهانه بدستشان ندهيم.

12- با توجه به ماجراي معروف «خوابيدن دوساعته» و «تغيير ميليوني نتيجه ها» در اين دوره، تا حصول نتيجه قطعي و پيگيري لحظه به لحظه آمارها و بررسي رياضي آنها ، يكي دو شب را كمي«كمتر» بخوابيم. نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، تخلفات در شمارش يا محاسبات آراي مردم را سريعا" و با دقت به مراجع قانوني گزارش كنند و از رسيدن پيام خود مطمئن شوند.

اينها نكات«ساده» و «كم هزينه اي» هستند براي اينكه رأي ملت بدرستي و با دقت صيانت شوند.اگر كسي از دوستان نكته از قلم افتاده اي سراغ داشت، بگويد تا بر اين فهرست اضافه كنيم.

شايد 22 خرداد 88 به روز بزرگي در حافظه تاريخي ايران عزيز تبديل شود.اگر همه ما هوشيار و بيدار باشيم.