۱۳۹۲ خرداد ۲۳, پنجشنبه

افق روحاني در انتخابات!اميد دارم كه اين انتخابات با تمام زشتي هايش، در درون ما «حماسه» ايجاد كند. انتخاباتي كه هيچ چيزش را نمي پسنديم، شايد بتواند محلي براي تمرين "تحمل و مداراگري" بين همه ما مخالفان و منتقدان نظام باشد كه در اين مقطع راه خود را براي رأي دادن و ندادن از همديگر جدا كرده ايم. چه موافقان تحريم و چه موافقان رأي دادن، بايد باور داشته باشيم از فرداي انتخابات به همكاري و همدلي برعليه دشمن مشترك مان يعني نظام استبداد ديني نيازمنديم. پس بايد تلاش كنيم بدون هتاكي و اهانت و تهمت زني، به سليقه ها و نظرات همديگر احترام بگذاريم و لااقل يك قدم از "تعصـب" دور شويم.
باز اميدوارم آنهايي كه اميدي دارند با حضور يا تحريم شان از اين درخت بي بار و برگ انتخابات 92، ميوه اعتراض بچينند و حق خود را بر كُرسي روزگار بنشانند و اقتدار خويش به استبداد را به نمايش بگذارند. براي همه مايي كه عطش يك جامعه آزاد و مدني داريم، شايد اين درخت خشك هم «ميوه» بدهد! شايد اين "عدو، سبب خير شود" و از اين مرحله تاريخي تلخ، ما درس تحمّل و مدارا و احترام به سليقه هم را بياموزيم.
هر قدمي كه ما از "تعصب" دورتر بشويم، آماده تر خواهيم شد براي آزادي و آزادگي و دموكراسي و داشتن يك جامعه مدني و مدرن. از اين انتخابات، فرصتي براي "رشد سياسي" خود بسازيم و چه تحريمش كنيم و چه رأي بدهيم، "دشمن مشترك" خود را از ياد نبريم. از فرداي انتخابات، ما كارهاي بيشتري داريم. پس به انتخاب يكديگر احترام بگذاريم و ابزار تخريب همديگر نباشيم.
برنامه انتخاباتي افق روز سه شنبه 21 خرداد را با موضوع بررسي وضعيت آقايان حسن روحاني، محسن رضايي و محمد غرضي اينجا تماشا كنيد.