۱۳۸۸ شهریور ۱۲, پنجشنبه

درباره اعتراف كيهان!

«كمپين كوچ سبز» واقعا" اثرگذار است!

شاهدش «وحشت» كيهان!

اول خبر ويژه «كيهان» سه شنبه را بخوانيد:

پادوي فراري در نقش پارتيزان!

كاتب ويژه خاتمي در زمان رياست جمهوري وي، با لحني احساسي و تحريك آميز، سران احزاب مدعي اصلاحات را به خاظر عدم تداوم آشوبگري مورد سرزنش قرار داد و از آنها خواست به «كمپين كوچ سبز» بپيوندند. بابك داد با بيان اينكه بعد از دوماه چرا خبري از سران دستگير نشده احزاب اصلاح طلب نيست تا محكم عليه اين نظام نامشروع حرف بزنند، مي نويسد:«چرا آنها نقش خود را با جديت بيشتر و در اختفاء ايفا نكنند؟ چرا هزينه هاي كوچ براي فاش گويي را نپذيرند؟ چرا از خانه دل نمي كنند و كوچ سبز را تجربه نمي كنند؟ آنها با كوچ و اختفاء در همين سرزمين، افشاگري كنند. كروبي و موسوي از جان گذشته اند، اما به تعداد بيشتري از رهبران دست از جان شسته نياز است.خوشبختانه ما الان موسوي را داريم كه يكبار غسل شهادت كرده.»

گفتني است نامبرده در حالي كه از كشور خارج شده، با همكاري سرويس هاي امنيتي بيگانه و رسانه هاي در اختيار آنها نظير «گويانيوز» و «بي بي سي» چنين القاء مي كند كه در داخل كشور متواري است و شجاعانه(!) در حال مبارزه است تا با اين ترفند، برخي عناصر ساده لوح، خام و جوگير شوند. علت رويكرد به پروژه جديد هم اين است كه عناصر ضد انقلاب به مراتب گردن كلفت تر از آقاي داد، كه وي حتي پادوي آنها هم محسوب نمي شود، به محض علني شدن اقامت در خارج، تمام خاصيت و ارزش خود را براي سرويسهاي جاسوسي آن كشورهااز دست داده و تبديل به مهره سوخته و تاريخ مصرف گذشته شده اند! بنابراين پروژه «كوچ سبز» - بخوانيد پوچ سبز!- را از طريق يك مهره ميداني سرخورده به اجرا گذاشته اند و گاه از طريق انتشار مقاله اي از وي در گويا نيوز و گاه مصاحبه تلفني بي بي سي با وي از مخفي گاه(!!) چنين القاء مي كنند كه وي هنوز در ايران است.

ذكر اين نكته هم به جاست كه گروهك هاي ضدانقلاب، پس از دست به اسلحه شدن و برپايي انفجارهاي وحشيانه و عمليات تروريستي، به اختفاء در خانه هاي تيمي و سپس فرار به خارج از كشور روي آورده اند.

(توضيح براي جوانها: پادو به معني شاگرد و پارتيزان به معناي چريك و مبارز مخفي است)

***

خبر ويژه(!) كيهان، چند نكته دارد كه براي ادامه حركتهاي مؤثر جنبش سبز بسيار اهميت دارند.

اين خبر «فقط يك ساعت!» بعد از انتشار مقاله ام «كمپين كوچ سبز سران احزاب» در گويا نيوز و وبلاگم، با عجله و عصبانيت نوشته شده و در روزنامه سه شنبه كيهان منتشر شده است! يادداشت من «غروب دوشنبه» منتشر شده و مي دانيد روزنامه هاي صبح مثل كيهان، نهايتا" تا ساعت 8 يا 9 شب به چاپخانه مي روند! پس بين مطالعه آن مطلب و نوشتن خبري ويژه و كذب براي «خنثي كردن» اينگونه كوچهاي سبز، كمتر از يك ساعت انجام شده و چنان با تعجيل و عصبيت كه حتي مصاحبه هايم با صداي آمريكا را اشتباها" مصاحبه هاي تلفني با بي بي سي در آن درج كرده، گوياي چيست؟ انتشار خبر دروغ «خروج بابك داد از ايران» مي تواند تصميمي از قبل باشد تا بدين ترتيب از ميزان «اثرگذاري» اين كوچ و اختفاء و نوشتن ها و گفتن هايم در اين هفتاد و چند روز بكاهد و آبروي مأموران امنيتي را بازخريد كند! اما مونتاژ عجولانه آن خبر با تمسخر طرح «كمپين عمومي كوچ سبز سران احزاب» نشان دهنده عمق وحشتي است كه از آن طرح بر جان ستاد كودتا و نام افتاده است. مطلب «پادوي فراري در تقش پارتيزان» نشان عمق اثرگذاري و روحيه بخشي «مبارزه» كسي است كه تازه يك «پادوي ناقابل» است كه با «يك قلم ناقابل»، توانسته آنچنان تأثيرگذار و روحيه بخش باشد كه از رتبه تحقيرآميز «پادويي»، به رتبه يك «پارتيزان!» ارتقاء منزلت و اهميت پيدا كند كه كيهان را به تآثيرگذاري نوشته هايش روي «عناصري ساده لوح» يعني مردم وادار به اعتراف نمايد و از «خام و جوگير شدن» مردم به وحشت بيفتد! كيهان كه روزنامه «ارگان ستاد كودتاچيان» است و مستقيما" زير نظر رهبري چاپ مي شود، سعي كرده با تحقير اين «پادو» و جعل خبر خروجش از كشور، از «تأثير» كلام او بر مردمي كه ممكن است «جوگير و خام!» شوند، جلوگيري نمايد و پيشاپيش از آغاز حركت جمعي «پارتيزان هاي ديگر» جلوگيري كند. حركت جمعي و كمپيني كه ممكن است خيلي از اعضاي آن، مثل بابك داد يك «پادو» و «پارتيزان» ساده نباشند، بلكه گروهي «عناصر گردن كلفت تر از آقاي داد» و هر كدامشان يك «ژنرال» باشند و تأثير كارشان «صدبرابر» تأثير كار اين «پارتيزان» باشد.

كيهان تلاش خامي كرده با «انكار» حضور و اختفاء من و خانواده ام در ايران، كه در غصب نيروهاي امنيتي آنهاست، به زعم خود اينگونه حركتها و تأثيراتشان را خنثي نمايد. يعني هر كس به اين كمپين پيوست، كيهان اعلام كند او از ايران خارج شده تا مثلا" تأثير كلام و روحيه بخشي سخنان و طرحهايش را بي اثر كند. در صورتي كه مردم ما به سخن فرد توجه مي كنند نه جايي كه هست، هرچند حضور در اين سرزمين، «تحقير» قدرت امنيتي نظام است و باعث تقويت روحيه مردمي مي شود كه گاهي اسير «خبر سازيهاي دروغين» ستاد كودتاچيان مي شوند و ترس مانع مي شود مسئوليتهاي مدني خود براي سرنگوني اين نظام كودتايي را انجام بدهند.

خبر ويژه كيهان نشان از عجز و بي نتيجه بودن دوندگي ها و تلاشهاي مأموران امنيتي براي دستگيري من است وگرنه به كسي كه از كشور خارج شده باشد، عنوان «پارتيزان فراري» نمي دهند! همكاران آدمخوار آقاي شريعتمداري بعد از تصرف منزل ما، و به رغم دهها لطايف الحيل و خدعه و تله گذاري، بارها تا چند قدمي دستگيري ام آمده اند، ولي لطف خداوند و كمي وقت شناسي و هوشياري و «اصل دل كندن»، باعث شده مأموران بي لياقتشان وقتي برسند كه ما رفته ايم و دست از پا درازتر برگردند. دهها مدل خدعه با ايميل و كامنتها به كار بستند تا با ترفندهاي مختلف، از من جوابي يا ردي يا نشاني بگيرند و پيدايم كنند. آنها هفتاد و چند روز است به معناي مطلق كلمه «تحقير» شده اند و تحقير دستگاه عريض و طويل اطلاعاتي و امنيتي كودتاچيان و نظام، بايد هم باعث عصبانيت و خشم كيهان شود و مرا با الفاظي مثل «كاتب خاتمي» يا «پادو» مثلا" تحقير كند. يا طبق معمول مرا به سرويسهاي بيگانه نسبت بدهند و يا بودنم را در داخل ايران «انكار» كنند. راستش اگر لطفهاي بي نهايت الهي نبود، باورش ساده نبود. مگر مي شود كسي در اين كشور كه تعداد نيروهاي امنيتي و بسيجي و پليس هايش، دو برابر جمعيت هفتاد ميليوني(!) است، و فقر باعث شده خيلي را به خبرچيني و آدم فروشي مجبور كنند، كسي بتواند با خانواده اش از اين شهر به آن شهر برود و گير هم نيفتد؟ تقريبا" محال است! براي اين مي گويم تقريبا" ، چون اين محال، فعلا" هفتاد و چند روز است دارد اتفاق مي افتد (و ان يكاد الذين كفروا ليز لقونك بابصارهم لما سمعوالذكر و يقولون انه لمجنون و ما هو الا ذكر للعالمين)!

اثبات اينكه من كار آساني نيست و من تلاشي براي اثبات اين واقعيت در ايران هستم نمي كنم به خطراتش نمي ارزد و «خار چشم» مأموران امنيتي و مقامات نظام هستم. آنها بايد ادعايشان را اثبات كنند! بالاخره در صورت خروج از كشور، بايد يك جايي در اين دنيا باشم! شما كه «شهرام جزايري» را بعد از فرار در مخفيگاهش در شارجه و دوبي يافتيد و با هواپيماي اختصاصي او را آورديد، عاجز و درمانده شده ايد بگوئيد اگر بابك داد از ايران رفته، پس كجاست؟ اين «انكار حضور من در ايران» پاسخ عاجزانه ستاد كودتا به هفتاد روز تحقير و «انكار توان امنيتي» آنها آن هم توسط يك «پادو» است! من درد دوستان كيهاني را مي فهمم و راستش به آنها حق مي دهم چنين عصباني باشند. اينكه يك «پادو» و يك «كاتب» آن قدر مورد لطف خدا و مردم است و «صد قافله دل همره اوست» و خدا حافظ اوست و با اين بودنش در كشوري كه شما ادعا داريد تحت كنترلتان است، باعث «تحقير و انكار» توان امنيتي نظام اسلامي شده، انصافا" خيلي براي مقامات نظام «سوزناك» است.

كيهان لطف بزرگي كرده و به طور غير مستقيم اعتراف كرده وقتي يك «پادو» مي تواند با تحقير دستگاه امنيتي نظام و نوشتن در همين سرزمين، تبديل به يك «پارتيزان» بشود، پس ببينيد اگر آدمهاي بزرگتر از يك «پادو»، كساني مثل سران احزاب يا چهره هاي مشهورتر از بابك داد، چنين كاري كنند و با «كوچ سبز در وطن» و رفتن به محلي امن و مخفي شدن، به فاش گويي و روشنگري و ارائه راههاي مبارزه و هدايت حركتهاي نافرماني مدني روي بياورند، نظام نامشروع اسلامي شان دچار چه بدبختي بزرگي مي شود؟! ستاد كودتا كه آقاي شريعتمداري عضو فعال آن است ،از طرح «ايجاد كمپين كوچ سبز» چنان به هول و هراس افتاده اند كه كمتر از «دو ساعت بعد» از انتشار مطلبم در گويانيوز و وبلاگم، «خبر ويژه اي» را چنين عجولانه تنظيم كردند تا در روزنامه ديروز «كيهان» منتشر كنند. پيداست تأثير اين «حضور» در ميان مردم و ايجاد روحيه مضاعف در آنها، بدجوري ستاد كودتا را به وحشت انداخته و از «خام و جوگير شدن» مردم ترسيده اند.

«دستپاچگي» كيهان و وحشت ستاد كودتا از شروع و همه گير شدن اين «كمپين تأثيرگذار» چنان است كه براي نوشتن اين مطلب عجولانه، دچار چند خطاي فاحش شده اند. علاوه بر متن ناشيانه خبر، از مصاحبه هاي تلفني بابك داد با «بي بي سي» نوشته. همين تكه خبر، يك اشتباه فاحش دارد و يك اعتراف بزرگ! من از بدو تأسيس شبكه فارسي بي بي سي تا امروز، با اين شبكه هيچگونه مصاحبه اي نداشته ام و احتمالا" منظور كيهان وحشتزده، مصاحبه روتين و هفتگي جمعه شبهايم با برنامه «تفسير خبر» صداي آمريكاست كه حدودا" از چندماه قبل از انتخابات انجام مي شود. بعد از كودتا و شروع «كوچ سبزمان»، ناچار شدم به مخاطبان اعلام كنم اگر مي بينيد زير تصويرم در صداي آمريكا نوشته اند «بابك داد از ايران» بدانيد بودنم در ايران و مصاحبه كردنم، ناشي از صبوري و سعه صدر مسئولان اين نظام كودتاچي و خونريز نيست.اين نظام تحمل هيچ صداي منتقد و مخالفي را ندارد. و به بينندگان گفتم من بعد از كودتاي 23 خرداد به همراه خانواده ام، ترك ديار و كاشانه و خانه كرديم و حالا در خفا به نوشتن و مصاحبه مي پردازم تا از حقانيت ملت و رأي دزديده شده آنها دفاع و به سهم خود از اين كودتاي سياه افشاگري كنم. سئوال بزرگ بسياري از مخاطبان اين بود كه آقاي عيسي سحرخيز و بابك داد را كه بعد از كودتا، مصاحبه هاي آتشيني با بي بي سي و صداي آمريكا مي كنند، چرا تا حالا دستگير نشده اند؟! بعد از دو هفته خبررساني در اختفاء، عيسي سحرخيز را با خدعه و «گروگان» گرفتن خانواده اش، دستگير كردند و من هم كه با خانواده به كوچ رفتيم، با تمامي اعضاي خانواده مادريم قطع ارتباط كامل كردم و فقط در مقطعي كه از بستري شدن برادرم سيف الله مطلع شدم، قصد عيادتش را داشتم كه به توصيه خانواده، نه به عيادتش در بيمارستان رفتم و نه در مراسم تشييع و ترحيمش حاضر شدم. بسيار سخت بود اما براي هدفي بزرگتر، ادامه اين روحيه بخشي كه حالا كيهان را به اين عصبانيت انداخته، باز هم «دل كندم» و به وداع برادر نرفتم. بعد از چند نفر شنيدم مأموران امنيتي، خيلي «تابلو» در آن تشيع و ترحيم ها حضور داشته اند! اشتباه نكنيد، مقصور «اهميت شخص بابك داد» نيست. «پادوها» في نفسه و در حالت عادي، ارزشي براي اين همه خدعه و برنامه ريزي براي دستگيري ندارند. من هم كسي نيستم كه در حالت عادي ارزش اينهمه تعقيب و گريز داشته باشم. مهم «روشي» است كه انتخاب كرده ام و «اثرش» بر روحيه بخشي به مردم، چنان بوده كه مقامات امنيتي و كيهانيان را به وحشت انداخته است. نظام مي خواهد با سياست «النصر بالرعب / پيروزي با وحشت آفريني» كودتا را پيش ببرد و بر مخالفان چيره شود. انصافا" در ايجاد وحشت در روزهاي اول كودتا، موفق بود و با كثيف ترين جنايتها خوي وحشي و گرگ صفت خود را آشكار كرد تا مردم را خانه نشين كند.

حالا در ميان اين قائله، يك كسي به نام بابك داد پيدا شده كه به قول كيهان يك پادوي بي ارزش! است و از ديدگاه خودم، حتي كمتر، يك حشره ام كه اگر تقدير الهي بر اين باشد، در دماغ نمرود و فرعون خواهد رفت و باعث شكستن بت زمان مي شود! اين آدم با «دل كندن» از همه چيزش و با ترك منزل و خانه بدوشي و اختفاء و نوشتن و گفتن در داخل همين سرزمين و افشاگري و ارائه برنامه هاي براندازانه و نافرماني هاي مدني، همه هيمنه امنيتي نظام زير سئوال برده و به سخره گرفته و بدين ترتيب، «ترس» عده زيادي از مردم از قدرت امنيتي و اطلاعاتي نظام ريخته است! كودتاچيان مي ترسند اين روش كوچ سبز، «فراگير» و تبديل به يك «سنت مبارزه» شود. اعتراف به وحشت كيهان و ستاد كودتاچيان را از همين كوچ سبز و ميزان تأثيرش را مي بينيد؟ آنها نگران «جوگير شدن برخي عناصر» يعني مردم و دانشجويان هستند كه تا چند روز ديگر، با «مهر» از راه مي رسند و كابوس شبانه مقامات نظام شده اند! آنها به خوبي مي دانند با اين روش، سلاح اصلي آنها، يعني «ايجاد ترس در مردم» از بين مي رود و خيزش هاي عمومي مردم بدون ترس شكل خواهد گرفت. براي همين «هزينه بالايي» براي دستگيري و خفه كردن صداي بابك داد متحمل شده اند و مي خواهند به هر شيوه اي، نگذارند اين روش مبارزه پارتيزاني مدني «همه گير» شود. اما انشاءلله با پيوستن چهره هاي مشهور و مؤثر به اين كوچ سبز در وطن، باور كنيد اين نظام كودتايي بدترين ضربه ها را خواهد خورد و فرو مي پاشد. دوستان حزبي دستگير نشده، كه تأثيراتشان از يك «پارتيزان» بيشتر است، با پيوستن به اين كمپين و كوچ سبز، قطعا" به «ژنرال هاي» اين حركت سبز پارتيزاني و مخفي عليه نظام جور و ستم تبديل مي شوند. خبر شتابزده كيهان، اين «نقطه ضعف بزرگ» و وحشت شديدشان از اين شيوه مؤثر را آشكار ساخت..

ترديد نكنيد كمپين كوچ سبز «كليد» براندازي مدني نظام است. اين را روزنامه «كيهان» اثبات كرد و از اين بابت از كيهان و ناشي گري اش صميمانه سپاسگزاري مي كنم. كيهان با اين واكنش عصبي و عجولانه، نشان داد از تأثير شگرف اين حركت خبر دارند و براي همين، چنين به وحشت افتاده اند.

در بخش ديگري از اين خبر ويژه كيهان آمده است:« علت رويكرد به پروژه جديد هم اين است كه عناصر ضد انقلاب به مراتب گردن كلفت تر از آقاي داد، به محض علني شدن اقامت در خارج، تمام خاصيت و ارزش خود را ...»

در لابلاي خبر ويژه كيهان، «تأثير» و روحيه بخشي «كوچ سبز در وطن» جا به جا ثابت شده است و در اين فراز(!)، طرح فراخوان ساده يك «پادو» مثل مرا، به «رويكرد به يك پروژه جديد!» ارتقاء درجه داده است! اين اذعان كودتاچيان به يكي از مهمترين خاصيتهاي «جنبش سبز» است كه در آن، همه يك پياده نظام، يك رهبر و يك رسانه اند. فراموش نكنيد «كيهان» رسانه اصلي رهبر و نظام و كودتاچيان، چنين اعترافي كرده كه در جنبش سبز حتي يك «پادو» مي تواند در عين حال، يك «پارتيزان» باشد و به محض درانداختن يك طرح مؤثر براي نافرماني مدني و مقابله با كودتاچيان، از طرف كيهان و ستاد كودتا از پادويي به پارتيزاني و «صاحب رويكرد و پروژه!» معرفي مي شود!

با اين اعتراف ناشيانه «كيهان» پذيرفته كه جنبش سبز «هزاران رهبر بالقوه» دارد كه باعث وحشت كودتاچيان هستند و اگر چند نفرشان با «كوچ سبز» و رفتن به يك جاي امن در داخل كشور، دست به نوشتن بزنند و برنامه هاي نافرماني مدني ارائه بدهند، روحيه مردم و دانشجويان را «صدچندان» مي كنند، «سلاح ايجاد رعب» را از كودتاچيان مي گيرند و هر كدام از ما «پارتيزانها» چنان وحشتي در دل كودتاچيان مي اندازيم كه ناخودآگاه و از فرط دستپاچگي، به تأثير فوق العاده كارمان اقرار مي كنند و حتي به مخالفان خود «ارتقاء درجه» مي دهند!

چرا كيهان اعتراف كرده رسانه هاي بيگانه در مقاله يا مصاحبه تلفني با اين «مهره مياني سرخورده القاء مي كنند كه هنوز در داخل ايران است»؟ كيهان معترف است براي ريختن ترس مردم، اين «بودن در كشور و مبارزه مخفي» حتي از عناصر ضدانقلاب گردن كلفت تر هم «مؤثرتر» است. من البته اصرار دارم اعلام كنم بسياري از رهبران جنبش سبز در خارج كشور هستند و شرافتمندانه به سرنوشت وطن و ملت خود پايبند هستند و فوق العاده عالي به مردم داخل كمك مي كنند و مردم هرگز «به محض خروج از ايران، آنها را بي خاصيت و بي ارزش» نمي انگارند. كيهان به اشتباه گمان مي كند مردم سخنان شخصيتهاي مهاجر و خارج رفته را نمي پذيرند اما اين انتقام كيهان از تأثيرات شخصيتهاي باانگيزه اي است كه در خارج از كشور، سرسختانه به فعاليتهاي سبز خود در ميان ملتها و دولتها و مجامع بين المللي ادامه مي دهند و تاكنون تأثيرات شگرفي در تداوم پيروزيهاي جنبش داشته و دارند. ناراحتي روزنامه كيهان از «القاي حضور اين مهره سرخورده و مياني در داخل كشور» اذعان كودتاچيان به اين واقعيت است كه «كمپين كوچ سبز در وطن» باعث ريخته شدن ترس مردم از نيروهاي امنيتي و «افزايش روحيه نافرماني مدني» سرعت و قدرت بيشتري مي دهد و اي بسا به خيزش هاي دانشجويي و مردمي بيانجامد. براي همين سعي كرده كوچ سبز را با طنز لوس (پوچ سبز!) تمسخر كند و «منافقانه» اين اختفاء و نوشتن و مخالفت مدني را به چيزهايي تشبيه كند كه مرغ پخته را هم به خنده مي اندازد. آنجا كه نوشته: «ذكر اين نكته هم به جاست كه گروهك هاي ضدانقلاب، پس از دست به اسلحه شدن و برپايي انفجارهاي وحشيانه و عمليات تروريستي، به اختفاء در خانه هاي تيمي و سپس فرار به خارج از كشور روي آورده اند.» خبر بد براي كيهان اينكه مردم تصميم دارند بدون خونريزي، بناي نظام فاسد شما را با روشهايي مدني از ريشه بركنند و در اين مسير، چنان خواهند كرد كه تاريخ به صلابت و اتحاد و مدنيت اين ملت بافرهنگ گواهي دهد.شايد جبران وحشي گريهاي كثيف شمايي باشد كه متأسفانه به دليل شناسنامه ايراني تان، چهره ايرانيان را تا حدودي لكه دار ساخت.

ما «اسلحه اي» به نام قلم و سرمايه اي به نام حقانيت و دعاي خير مردم را داريم كه عمق اثرشان بسيار بيش از «دست به اسلحه شدن» است. اختفاء ما موقتي است و قصد داريم شما را از سرزمين مادريمان فراري بدهيم. ما جائي نمي رويم. بعد از فراري دادن شما، مي مانيم و «خانه» را آب و جارو مي كنيم و «آغوش ايران» را براي بازگشتن «همه فرزندان ايران»، از هر طيف سياسي و فكري و اعتقادي كه هستند، باز مي كنيم. خبر بدتر براي كيهان اينكه ظرف ديروز و امروز، چند نفر از شخصيتهاي مؤثر برايم ايميل فرستاده اند كه به «كمپين كوچ سبز در وطن» مي پيوندند و دارند مدان سفرشان را مي بندند. به زودي صداي انقلاب سبز ما، آنچنان در داخل كشور متكثر خواهد شد كه رهبرتان، به زبان بيايد و بگويد:«صداي انقلابتان را شنيدم!» به ايشان پيغام بدهيد ديگر خيلي دير شده است. چاپيدن و جنايت و ستم كافي است. بايد تشريف ببرند.

پي نوشت: اين يادداشت جوابيه به كيهان نبود. خبر ويژه كيهان باعث شد براي طرح «كمپين كوچ سبز» دلايل فراواني از لابلاي اين خبر بيابم كه براي توضيح دادن آن دلايل و تأكيد بر موفقيت آميز بودن اين كمپين، دست به نوشتن اين مطلب زدم.وگرنه به جز تشكر از كيهان بدليل تأييد ناخودآگاه و اعتراف ناخواسته اش نسبته به موفقيت اين كمپين، دليلي براي پاسخگويي به هتاكي هاي اين رسانه كودتاچي و منحرف نمي بينم.

گر بدي گفت حسودي و رفيقي رنجيد؛

گو تو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنيم!

۹۷ نظر:

ناشناس گفت...

درود بر شما من به هموطنانی مثل شما افتخار می کنم پاینده باشید .

ناشناس گفت...

بابک عزيز سلام:
من بين مردم هستم، مردم از حسين شريعتمداري فاسد و ارباب او متنفر هستند،
نمي دانم خدا چقدر اين جماعت را بي حيا و پررو خلق کرده است.
يک عضو تشکيلات راه سبز اميد

مبارز گفت...

بابک جان درود بر تو

قلم توتم قبیله من است. بدان سوگند می خورم. به فرمان او هر جا مرا بخواند هر جا مرا براند هر چه از من بخواهد در طاعتش درنگ نمی کنم تا زر بداند زور بداند و تزویر بداند که امانت خدا را فرعونیان نمی توانند از من گرفت...
(دکتر علی شریعتی)
بابک عزیز قلمت دوباره جانی تازه به من بخشید. کیهانیان بسوزند و بمیرند

ناشناس گفت...

مطلبی طولانی ولی بسیار جالب. شریعتمداری طشت آب یخ را آماده کن!

ناشناس گفت...

Salam Babak Jan,
Khosh-halam ke chanin larzeh be kodata-chiyan andakhti!!
Daste-Ali-Behamrat
Movazeb bash

ناشناس گفت...

inam ye dorughe dige az keyhan.ina dige dasteshun vase hame ru shode.kasi dige in harfaro bavar nadare.daran khodeshuno khaste mikonan.be ghole khodetun hamin budane shoma dar iran neshuneye natavanie dastghahe etelaaatie in rezhim hast.pas napmid nashin o natarsin ina hich kari nemitunan bekonan.belakhare ye rozi ina miran.pas be omide azadi lotfan be karetun edame bedin ma omidemun be kasaee mesle shomast.sabz bashin/nina/

ناشناس گفت...

inam ye dorughe dige az keyhan.ina dige dasteshun vase hame ru shode.kasi dige in harfaro bavar nadare.daran khodeshuno khaste mikonan.be ghole khodetun hamin budane shoma dar iran neshuneye natavanie dastghahe etelaaatie in rezhim hast.pas napmid nashin o natarsin ina hich kari nemitunan bekonan.belakhare ye rozi ina miran.pas be omide azadi lotfan be karetun edame bedin ma omidemun be kasaee mesle shomast.sabz bashin/nina/

ناشناس گفت...

inam ye dorughe dige az keyhan.ina dige dasteshun vase hame ru shode.kasi dige in harfaro bavar nadare.daran khodeshuno khaste mikonan.be ghole khodetun hamin budane shoma dar iran neshuneye natavanie dastghahe etelaaatie in rezhim hast.pas napmid nashin o natarsin ina hich kari nemitunan bekonan.belakhare ye rozi ina miran.pas be omide azadi lotfan be karetun edame bedin ma omidemun be kasaee mesle shomast.sabz bashin/nina/

ناشناس گفت...

سلام بابك جان

حرفات مثل هميشه ما رو اميدوارتر ميكنه.بخصوص وقتي ديگه مي بينيم خود كودتاچيا هم حسابي ترسيدن.هر چي بيشتر ميگذره به مبارزه مصمم تر ميشم به پيروزي اميدوار تر ميشيم.
حق پيروز است.خدا با ماست.

درود بر شجاعت و مردانگيت.حقا كه يه ايراني نمونه هستي

تاريخ تو را فراموش نخواهد كرد

بابك جان ما و خونوادمون موقع سحري و افطلار شما و خونوادتون رو فراموش نمي كنيم.


مهدي زهرا پشت و پناه خودتو خونوادت

شیلا گفت...

بر تو می بالیم. رد پایت شقایق ـوار جاده رهاییمان را آراسته. ستاره قطبی ـ وار رهنما شده ای. خوشا به حال سرزمینم، که فرزندانی چون تو رادر آغوش می پروراند. خوشا به حال فرزندانی ، که سرمشقهایشان قصه های تو خواهد بود و درسشان آموختن عشق و فداکاری به معنای واقعی از پیشتازان آزاده ای چون تو. انگار براستی خدایی سایه حمایتش را بر مسیر پر شیب و فراز تو افکنده. از تو، حس شیرین آشنایی با معبود الهیت در من ریشه کرده است. تو هیچگاه پایان نخواهی پذیرفت برادرم. خانواده با شرافتت را از جانب فرزندان این خاک در آغوش بفشار..

ناشناس گفت...

درود درود درود
تنها کلمه ای که میتوان به زبان آورد.
سبز باشید.ما بیشماریم.

Maryam گفت...

آقای بابک عزیز سلام
آنچنان نوشتی که بوی سوخت آن دیگران به مشام ما که در خارج زندگی می کنیم رسیده است.2 روز پیش آقای الهام وزیر پیشین دادگستری(بی)،اعلام کرده هر کس مخالف نظام است همراه با کمکهای مالی دولت می تواند به خارج رفته تا در آنجا زندگی کند!! به شرطی که به ما ثابت شود!!
به زنان ومردان ما تجاوز می کنند، دزدی و غارت می کنند،تزویر و ریا می کنند و هزاران کثافت کاری های دیگر، و در روزروشن و در چشمامن تو نگاه می کنند و می گویند نکردیم، و هنوز نفهمیدند که مردم از آنها متنفرند و باز خود را به خریت می زنند.
جالب اینست که هر جنایتی که میکنند بلافاصله افشا می شود.
آقای داد عزیز! بنویس بنویس و مراقبت از خودتان را چند برابر کنید و نیروهای امنیتی، بخوان لاشخورهای جمهوری اسلامی،را همچنان در حالت آماده باش و عصبیت نگهدارید.

ناشناس گفت...

بابک عزيز، شجاعتت را ميستايم و به تو افتخار ميکنم، و از کيهان هم متشکرم که نميگذارد اين حرکت جديد پنهان بماند و بگوش همدستانش هم ميرساند تا همه بدانند دليرمردان شجاعی داريم که احمقهايی مثل کيهان و وابستگانش را به چه کنم چه کنم واميدارند.
آرزوی امنيت و سلامتی برای تو و خانواده ات دارم، ما اين از خودگذشتگيها را هرگز از ياد نميبريم...

کمی صبر سحر نزديک است
به اميد رهايی

ناشناس گفت...

خدا پشت و پناهت باشه مرد شجاع

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز

مرسی از زحماتی که در راه آزادی و احقاق حقوق زندگان و در خاک خفتگان این زندان بزرگ می کشی. کودتا چیان یقین بدانند این جنبش سر خاموشی ندارد.خون های ریخته شده در رگ های ما جریان دارد.

زنده باد آزادی، زنده باد از جان شستگان راه آزادی

به امید در آغوش گرفتن یکدیگر در سحر آزادی و شادی و پایکوبی به مناسبت آزاد شدن ایران

ناشناس گفت...

بابک سبز عزیز
این کیهانیان همانانند که خون عزیزترین نخبه های فرهنگی فکری جامعه را در پروژه های کثیفی همانند چراغ و اعتراف گیری و قتلهای زنجیره ای ریخته اند. ایران زمین از این سفاکان کم به چشم ندیده است. بنظر من نباید به اینگونه اظهار نظرهای کیهان پاسخ داد انرژی جنبش سبزمان را صرف نفد جنبش و بررسی راهکارهای گسترده کردن آن کنیم نه مصروف انسانهای کم مقدار همانند شریعنمداری بازجو.
سبز یعنی استقامت تا بهار
تو و خانواده پایدار باشید

آنا گفت...

تاریخ بزرگمردی شما رو به خاطر میسپارد

شیلا گفت...

بشارت به خورشید بهار..بیدار شو خواهرم، برادرم،

نگاه کن این سپیده از آن ماست.
ببین که این خورشید نونهال ،
در دیرینه ترین شبان سیاه سرزمینمان جوانه کرده است.
برخیز تا ضیافت میلادش را برپا کنیم.


بیدار شو مادرم، فرزندم،

این طلوع قصه ای نا شنیده است بر قله های تاریخ این خاک پاک.
قصه ای که نوید به شکفتن تو می دهد، به شکفتن ما..
قصه ای که از قامت چون کوه و مشت های افراشته پدران داغدیده بر بالین شقایق در خون خفته شان حکایت می کند

و از فوران آتشفشان سینه مادران داغدیده بر پیکر لاله هایشان می سراید..بیدار شو همسرم، ای دوست،

این حصار مردابگونه را بر خروش ما استقامتی نیست.
بیا جاری شویم و بشوییم سنگریزه های آلوده به زهر این خاک را که بر
پای برهنه کودکانمان، نسلها زخم نشاندند.بیدار شو هموطن، همپای رزم، یاور دلاور صفهای شهامت،

بازوان خسته ات را در بازوانم گره بزن تا لبخند زنان زنجیر اندوه بر پای ـ
دیو کاخ نشین بیافکنیم . برخیز تا ــ خشم دیرینه را از آشیان به خیابان بریزیم
و خورشید وار بر پیکر جنگل سیاه نیزه نور فرود آوریم.بیدار شو،

و آیینه ام شو،

تا در چشمهای تو بنگرم، و بابک وار بشکفم به هزار. که او بشارت به خورشید بهار می دهد..

ناشناس گفت...

درود داداش بابک
لازم است آقایان برای اینکه به تعداد هواداران و خوانندگان خود پی ببرند سری به دکه های روزنامه فروشی بزنند ونیم نگاهی به روزنامه های کیهان تلنبار شده بیندازند که مصرفی جز شیشه پاک کردن و سبزی پاک کردن و اطوشویی ها ندارد.البته جام جم هم ایضاً ولی کیهان چون بزرگ تر است برای این کارها بهتر است.

جنبش گفت...

درود به شرفت بابک عزیزم ، با بودن تو و امثال تو هنوز احساس می کنم می توانم نفس بکشم، ما چاره ایی جز پیروزی نداریم ، پریروز به مادرم گفتم مرگ با عزت بهتره یا زندگی با ذلت ؟ باورش نمی شد که این حرف رو از زبون من میشنوه، آره بابک جان آدم های ناتوانی مثل من هم که تا به حال فقط غصه می خوردیم حالا حاضریم بهای آزادی را بپردازیم ، بالاتر از سیاهی رنگی نیست عزیزم ، با همیم برای همیشه

جنبش گفت...

درود به شرفت بابک عزیزم ، با بودن تو و امثال تو هنوز احساس می کنم می توانم نفس بکشم، ما چاره ایی جز پیروزی نداریم ، پریروز به مادرم گفتم مرگ با عزت بهتره یا زندگی با ذلت ؟ باورش نمی شد که این حرف رو از زبون من میشنوه، آره بابک جان آدم های ناتوانی مثل من هم که تا به حال فقط غصه می خوردیم حالا حاضریم بهای آزادی را بپردازیم ، بالاتر از سیاهی رنگی نیست عزیزم ، با همیم برای همیشه

Massoud گفت...

درود بر آزاد مرد ایران زمین،‌ای کاش من هم قلمی به بزرگی و ظرافت قلم تو داشتم که همسنگری کوچک در کنار تو مرد بزرگ باشم، با آرزوی‌ آزادی ایران زمین از دست ظالمانه سفاک آخوندی،

ناشناس گفت...

فقط ميتونم بگم خيلي مردي

ناشناس گفت...

آفرین بر شما،

من به عنوان معلمی پیر ، به صدق گفته های شما ایمان دارم. به شخصه کاری از دست من بر نمی آید مگر دعای سلامتی . اما اعتقاد راسخ دارم که اگر تنها به تعداد انگشتان دست مردان و زنانی پاک و تاثیر گذار، این راه شما را دریابند بی شک دوریهاتان کمتر و کمتر خواهد شد اینگونه که با عضویت هر فرد جدید زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

سبز باشید

ایران سبز گفت...

به نوشته های یک پادو که اهمیت داده نمی شود پس از قلم آقای داد بیش از آنچه که تصور می شود می ترسند.
بدرود .
مواظب باشید شیوه های نوین ردیابی را مد نظر داشته باشید.

سردار جنگ گفت...

برای خوندن مطلب نمی تونم به گریه هام غلبه کنم.

77191607 گفت...

آقای داد من در یک ارگان خیلی دولتی کار میکنم باورتون نمیشه که اونجا غریب به اتفاق متعلق به جنبش سبز هستند حتی اونهایی که تا قبل این انتخابات میانه رو بودند وافعاً چپ و سبز شدند. به امید پیروزی حق بر باطل
آقای داد چند جمله کوتاه هم برامون بنویسید برای پول نویسی و برچسب نویسی و دیوار نویسی

مهدی گفت...

من اطلاعات موثقی دارم که رئیس جمهور موسوی شدیدا در حال مبارزه با کودتاچیان حیوان صفته (البته نمیتونم منبعم رو فاش کنم) ولی به ایشان توصیه میکنم حتما از توده های مردم برای از بین بردن بقایای حکومت کودتایی و فاسد جهوری اسلامی استفاده کند.
الان من با هر کسی صحبت میکنم میگه منتظر فرمان رئیس جمهور موسوی هستم.
حد اقل انتظاری که ما از رئیس جمهور داریم اینه که اعلام کنه اگه جیره خواران نوکر صفت روسیه جنایتکار من رو گرفتن مردم دست به اعتصابات سراسری و نامحدود بزنند.
اگه رئیس جمهور رهبری قاطع داشته باشه طومار محور شیطانی خامنه ای-مجتبی-سپاه پاسداران رودتر پیچیده میشه.
شریعتمداری هم که اصلا آدم نیست که بخوام درباره ش نظر بدم.
موجوداتی مثل حسین شریعتمداری فقط یک آلت برای شهوت رانی امثال
خامنه ای و مجتی و سپاهیان هستن که سرنوشت خود و زن و بچه شون بهتر از سعید امامی و زنش نخواهد بود.
درود بر میزاکوچک خان زمان یعنی بابک داد.

ناشناس گفت...

اندکی صبر سحر نزدیک است


یه پیشنهاد دارم از یه جاهایی که میشه عکس گرفت که محل اختفاتون رو لو نده عکس بکیرید و با هر مطلب تو بلاگتون بذارید "مثل روزنامه با تاریخ روز "که محل اختفاتون رو لو نمیده و ...
در ضمن این هارت وپورتها در اثر ناراحتی اینها از ریزش نیروهای خودیشونه وگر نه من و ما که سالهاست این حنا واسمون رنگی نداره "ما سی و اندی ساله تو لوله بخاری بزرگ شدیم (:-D) حالادیگه با این حرفهای خاله زنکی ... نمیشیم .
پیشنهادم هم واسه این بود که الان شاید یه قسمت از رسالت شما تحقق ریزش نیرو های اونا باشه من به چشم میبینم که چطوری دارن به اشتباه خودشون پی میبرند و ازدفاع متعصبانه و پرخاشگرانه ی خودشون از دولت کودتا اجتناب میکنند . چون امروز با وجود وافعیتی به نام بابک داد و دیگران پیاده نظام متعصب و بی منطق کودتا داره به حافظه تاریخی خودش رجوع میکنه و نسبت به حوادث جاری محتاطانه عمل میکنه .
(به امید اون روز که وقتی بلاگت رو باز میکنم خاطرات تلخ و شیرین کوچ سبزت آخرین نوشته ات مربوط به دوران قبل از شکست کودتا باشه)
وجود نازنینت از گزند حرامیان شب گستر و خفاشان مومن به سیاهی دور باد .

مریم گفت...

بابک جان دعای ما بدرقه شماست
برادر حسین بازجو اول اینکه برو بگرد
یه جایی برای خودت پیدا کن وگرنه دیر میشه و از یکی از همون درختهای نزدیک دفترت دارت میزنیم البته بعد از محاکمه چون ما مثل شما جانی نیستیم!
بعد هم این خزعبلات رو در گوشی به رهبر حقه باز بگی کفایت میکنه شاید امیدوار بشه و دیرتر به جهنم بره!
بابک جان دعای این مردم رو که غیر از خدا کسی رو ندارن نباید دست کم گرفت
به کوری چشم رهبر جنایتکار زنده و پاینده باشی!

Sia گفت...

صدای بابک خرمدین از تونل زمان پس از قرنها از طریق شما به گوش مردم ایران می رسد. این است رمز ماندگاری ایران پس از گذشت هزاران سال. دلاوران و آزادگانی مانند بابک خرمدین هرگز نمرده اند بلکه در زمان های مختلف به اشکال مختلف به صحنه می آیند و علیه دشمنان ایران و ایرانی مبارزه می کنند.

این شرک مسلم که حضرات اسمش را ولایت فقیه گذاشته اند نمونه بارز شرکی است که بارها در قرآن جزو بدترین و نا بخشودنی گناهان ذکر شده و محکوم به شکست است. این را خود حضرات و طرفداران مشرکشان فهمیده اند و برای همین است که هر گونه صدای حق طلبی را خفه می کنند غاقل از اینکه بر اساس مشیت الهی و قانون الهی محکوم به شکست هستند.

واقعا نمی توانم درک کنم که آقای روح الامینی چند روز پیش در دیدار خامنه ای کثافت با دانشجویان سخنرانی کرده و در قسمتی از سخنانش از خامنه ای (بخوانید قاتل پسرش) خواسته که مسؤلین مربوطه پیگیر مظالم بشوند. من نمی فهمم که ایشان واقعا نمیدانند چه خبر است یا خودشان را به نفهمی زده.

از خداوند می خواهم که بساط ظلم را در میهن اهورایمان برکند و هر چه زودتر این جنایتکاران به سزای اعمالشان برسند.

برای ما فرقی نمی کند که کجا باشید مهم اینست که با روشنگریتان با این جنابتکاران مبارزه می کنید. مواظب خود و خانواده تان باشید.

ناشناس گفت...

دوستان سبز من پیشنهاد می کنم مرتب به وبلاگ حامیان کودتا بروید و کامنت بگذارید و این خود فروشان را در اینترنت کلافه و شاید هم بتوانید ذهن علیل آنها را کمی بیدار کنید.

ناشناس گفت...

بابک عزیز سلام از اینکه سالم و سلامت هستی‌ خوشحالم، با این مقاله کیهان معلوم میشود که ضربات کاری قلمت به هدف خورده و سوزش حسین شریعتمداری و دیگر دست اندرکاران کودتا مشهود است. حق پشت و پناهت باشد. اگر برای این جنیتکاران نوشتهایت مورد توجه نبود به زبان نمیاوردن پس واضح است که برایشان گران تمام میشود. قلمت همچون شمشیری است برد فرق ولایت فقیه و عواملش، همیشه قلمت تیز و برنده باد. تا باد چنین باد در پناه حق باشی‌.

مخلص تو محمود

ناشناس گفت...

...در وفاي او اسير قيصر نميشوم زرخريد يهود نميشوم دستم را قلم ميكنم و قلمم را در دست نميدهم .. بگذار تا بر قامت بلندو استوار قلمم به صليبم كشند ..... {قرنها ناليدن بس است ميخواههم فرياد بكشم اگر نتوانستم سكوت ميكنم ساكت بودن بهتر است از ناليدن ناليدن فرزندان ماكياولي پير را مقرور ميكند.چهل و پنجمين روز ازاديم ديشب كنار ساحل هميشه زيباي خليج فارس در زادگاهم نشسته بودم و صفحات افتاب يزد را ورق ميزدم كه ناگهان كتفم احساس سنگيني دستي را بر خود كرد ..ادم نشدي با به دمبال ترويج افكار فاصدين و خائنين به ولايتي روزنامه ها را پاره كردند و مرا تا ميانه راه با خود بردندو ميگفتند اين بار ديگر برگشتي نيست مگر از كهريزك عبرت نگرفتي و بعدنيم ساعت چرخاندن در شهر رهايم كردند ايكاش بابك جان توان كوچ سبز را من نيز داشتم . موفق پيروز باشيد.اناالله لا يغير ما بقوم حتي يغيرو ما به انفسهم . از برادر مرد بزرگي چون سيف الله انتظار جز اين نيست ياحق. كيا از افتاب سوزان جنوب

ناشناس گفت...

زنده باشید و سیز. دعایتان می کنیم هرجا که باشید خار چشم جلادانید.

ناشناس گفت...

برای اولین بار مجبور شدم یکبار هم که آنهم آقای داد گفت مطلب کیهان رو بخونم

Farzaneh گفت...

آقای داد،
دوستت داریم. سلامتیت از هر چیزی مهم تره.
زیاد سر به سر این وحشی های خدا نشناس نذارین.
با تمام وجود برای سلامتی خودتون و خانواده دعا می کنم.
شاید خیلی ها نتونن همراهی تون کنن چون لوازمش رو ندارن.
امید به پیروزی و تمرکز رو حفظ کنین.

خود راه بگویدت که چون باید رفت
یا حق

تقی ارانی گفت...

جناب آقای داد سلام
تلاش و زحمات شما را قدردانم. بیشتر مراقبت کنید تا کودتاچیان بیشتر مأیوس شوند.
« براین خاکی که ایرانست نامش،
بانگ انسانی
دمی پیش نهیب شوم اهریمن،
نشد خاموش
در این کشور اگر جبارها بودند انسان‌کُش
از آنها بیشتر گُردانِ انسان‌دوست جنبیدند
فروزان مشعل اندر دست
آوای طلب بر لب
به دژهایی یورش بردند
کش بنیان به دوزخ بود
به موج خون فرو رفتند
ولیکن فوج بی باکان
نترسید از بدِ دشمن
نپیچید از ره پاکان...»
پیروز باشید داد گرامی!

خسی بر موج گفت...

سلام آقای داد و سلام بر ملت ایران.همه حسین شریعتنداری و دار و دسته اش را می شناسیم پس دیگر نیازی به تحلیل چرندیاتش نیست.شک ندارم این آدم اینقدر خود فروخته و نن به نرخ روز خور هست که اگر این حکومت هم برود با حکومت بعدی چنان عیاق شود که همه فکر کنند خودش یکی از ندانیان سیاسی بوده و کلی هم شکنجه دیده تازه ادعای میراث هم میکند.
اما بگذریم :
یک تقاضا از ملت ایران:
رمضان امسال ماه همبستگی ملت ایران است.خارج از هر گونه دلایل مذهبی که هر ساله ملت را به هم نزدیک کرده اند و علیرغم همه مسایل اجتماعی که در این سالها باعث نوعی همفکری و اتحاد در بین ملت شده اند می توان به وضوح دید که امسال با تمام این سالهای اخیر چندین تفاوت عمده خواهد داشت و آنهم به دلیل انجام کودتایی است که بر علیه ملت ایران در 22 خرداد 88 رخ داد.این امر باعث شد که همه اقشار مختلف مردم چه جوانان چه پیران و چه زنان و چه مردان چه آنها که بصورت آشکارا با این حکومت علم مبارزه برداشته اند و چه آنها که در دل از این همه استبداد فاشیستی در رنجند, همه و همه در حیاتی به وسعت کشور ایران و به بهانه ماه مبارک رمضان که در این ماه خداوند دلهای مومنان را به خود نزدیک نموده و اجابت دعاهایشان را بیشتر نموده است, گرد هم آمده اند و میدانند که بنابر گفته صریح قرآن هیچ ملتی تا خود نخواهند تغییر کنند در وضعیت آنان تغییری داده نمی شود.به یاد داریم ماه محرم سالهای انقلاب را که مردم بر گرد مولای خود امام حسین و با تاسی از حق طلبی و فریاد عزت خواهی ایشان به مبارزه علیه استبداد پرداختند و امید آن داشتند که از زیر ستم در آیند.حال که این استبداد دوباره برگشته است و حتی شدیدتر هم شده است بهانه های مذهبی و ملی برای اعلام انزجار و مبارزه با این ستمها در بین این ملت فراوان است بهانه هایی از قبیل شرکت در مراسم های مذهبی و حضور در راهپیمایی هایی که به مناسبتهای مختلف و بخصوص در روز قدس برپا می شود.راهپیمایی هایی که بنابر نص صریح قانون اساسی حق تمام ملت ایران است که به صورت مسامت آمیز انجام دهند اما کودتاچیان تمامیت خواه این حق را از ملت ستانده اند. واین راهپیمایی به گفته شیخ کبیر اصلاحات و پرچمدار کنونی مبارزه با ظلم و ستم نشان دهنده قدرت ملت ایران است که به کودتاچیان نشان داده خواهد شد.
همینجا از فرصت استفاده میکنیم و از تمام ملتی که به نوعی حق خود را پایمال شده می دانند میخواهیم که با حضور خود در این راهپیمایی نه بخاطر حمایت از مسلمانان فلسطین بلکه بخاطر حق خود و نشان دادن اینکه ملتی که خود در زیر ستم زندگی می کند رواست که ابتدا به بازستاندن حقوق خود بپاخیزد که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.تا خود آزاد نباشیم نمی توانیم از آزادی دیگران دفاع کنیم و این حق تمام ملت ایران است که برای بازستاندن حقوق شهروندی خود و عزت وکرامت پایمال شده خود بپاخیزند و روز قدس را بهانه ای کنند تا بر بیدادگران بشورند.و به جهان بفهمانند که این دولت خود ما را به زیر بند کشیده است و بر سر ما میکوبد اما صدای حمایتش از مسلماننا آنسوی دنیا برپاست و پول بیت المال ما را برای تفریح و خوش باش آنان به چاه بی بن شکم عربها می ریزد.
رمضان ماه خداست و برای نزدیک تر شدن خود به خدا و بازستاندن حقوق حقه خود در آن به سوی خداوند روی بیاوریم و از او بخواهیم که با ما باشد که هست و دعا کنیم تا دست ظالمان را از سر این ملت کوتاه کند.ان شاالله
http://khasibarmowj.blogspot.com/

ernesto گفت...

بابک عزیز سلام ببخشید دو روز اخیر پیغام نگذاشتم
اما وبلاگتو هر روز تماشا می کنم
می خواهم بگویم.
برای امشب یعنی جمعه شب ساعت 10 قرار است از میدان ولیعصر راه پیمایی سبز کنیم.
موفق باشی
امید ما برای زندگی همین سبز بودن است
همیشه سبز باشی و بدور از توطئه شیاطین و همیشه موفق
با سپاس از مردانگیت

ناشناس گفت...

کیهان روی همه بی ادب ها رو سفید کرده. قلمت سبز باد و سبزتر تا امثال شریعتمداری بمیرند از این جوهره قلم

ناشناس گفت...

با درود فراوان به شما
در صورت صلاحدید لطفا اطلاع رسانی بفرمایید. نظرم را در این سایت میگذارم تا دوستان دیگر هم ببینند و همراه شوند
1- به طور گسترده بر روی تمام صندوقهای گدایی صدقات دولت کودتا با استفاده از نمادها و اطلاع رسانی روز قدس یا هر شعار دیگری مربوط به جنبش سبز و پرینت یا نوشتن آن بر روی کاغذ پشت چسب دار و چسباندن کاغذ به محل ریختن پول
2- در برگه های کوچک اطلاع رسانی سبز و ریختن این برگه ها به صندوقهای پست منازل و ادارات
سالم و پیروز باشید

rooholah گفت...

سلام آقای داد عزیز.
پیشنهاد شما در مورد کوچ سبز تأمل برانگیز است و مقاله ی جالبی هم در این زمینه نوشته بودید.
اما این نقاله یک چیز کم داشت و آن هم اشاره به بیانیه ها و افشاگریهای حزب مشارکت و سایت نوروز که البته در یک جا به بیانیه های انقلابی مشارکت اشاره کرده بودید.
شاید من به عنوان یک مشارکتی زخم خورده انتظار بیش از حد دارم.
باز هم از تلاشهایتان سپاسگذارم

ناشناس گفت...

این حرامیان دنبال گرفتن اطلاعات هستند مواظب باش

ناشناس گفت...

salamat bashio payandeh

ناشناس گفت...

Salam Babak Jon,
Lotfan be khanandeganet paygham bedahid ke: Rouze Ghods che Aghay Rafsanjani bashe ya nabashe "MA KHAHIM BOOD". Hamintor 19, 21, va 23 Ramazan che aghaye Khatami bashad che nabashad "MA KHAHIM BOOD
Digar in mardom montazere kasi nakhahand bood.
In ona hastan ke bayad donbale ma biyan.
Be Khodavand-E-Iran Zamin misparamat

ناشناس گفت...

درود بر آقای داد عزیز
به امید روزی که امثال شریعتمدای ها را از کشور فراری بدهیم و کشور عزیزمان را از لوث وجود چنین ضالمینی پاک کنیم.

ناشناس گفت...

Dorood be BABAK-E-AZIZ:
The people of Iran will no longer WAIT!! for anyone.
WE WILL BE THERE with or without Rafsanjani..Khatami.
This regim thinks if Mr. Khatami or Rafsanjani or... do not come , peploe will stay home. Let us show them
SEE YOU ALL.

ناشناس گفت...

درود بر بابک
آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند. پرتوان و پرقدرت باشی عزیز.

مبارز گفت...

اون کسی که به اسم" ناشناس " گفته بروید در سایت های کودتاپیان کامنت بذارید مشکوکه. ممکنه مامور باشه. می دونید که اگه بدون فیلتر شکن تو سایت های کودتاپیان کامنت بذارین شناسایی می شین. اگه خواستید با فیلتر شکن این کار رو بکنید.

ناشناس گفت...

دم حسین بازجو گرم با این اطلاع رسانیش،
ممکن خیلی ها با سایت شما آشنا نشده باشن ولی خوب از روزنامه به اطلاع مردم رسانیده نمودند تئوری شما رو
V

ناشناس گفت...

سلام بابک جان ، نیازی نیست عکس بگیری و حضور خودت را در ایران ثابت کنی ، چون شما در ایران هستی و حتی میدانیم که کجا هستی ، چشم بصیرت میخواهد تا شما را بتوان دید ، شما در جای جای میهن پهناور و سبز ایران حضور دارید چند شبی میهمان من بودی ،هم اکنون در قلب من و هم میهمان هموطنان دیگر ، جایگاه شما در آن واحد آنچنان زیاد است که کوردلان نمیتوانند شما را ببینند ،به امید بپایان رسیدن سفر شمادر سر منزل مقصود .

ناشناس گفت...

آقا من کاری به این حرفا ندارم.هرکی هرچی گفته به من مربوط نیست فقط عاجزانه ازتون میخوام چوب لا چرخ این کیهان و اعوان انصارش نذارین خدا رو خوش نمی اد.من یه طوطی دارم که برای اینکه رو فرش پی پی نکنه زیرش کیهان میندازم اگه خدایی نکرده کیهان تعطیل بشه من چکار کنم.البته فکر نکنین روزنامه قطحه تو خونه روزنامه اعتماد ملی ام دارم ولی اون حیفه چون میخونیمش.ولی کیهان هم بزرگه هم جذب آبش بهتره ارزون ترم می افته.

ناشناس گفت...

بابك جان
گمان نكن بي خانه و كاشانه اي قلب همه ما امروز خانه تو و خانواده توست.

(والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانو بعلمون)

ناشناس گفت...

خدا حفظتون کنه. دعای خیر ما بدرقه راه خود و خانواده محترمتون. امثال شریعتمداری بازجو بی ارزش ترین موجوداتی هستن که روی کره خاکی خلق شدن. این موجودات وحشی و خون ریز چون جایی تو قلب ها ندارن باید درنده خویی و ذات پلیدشون رو هر جوری شده تخلیه کنن. از یه درنده وحشی چه انتظاری بیش از این هست. من همیشه تعجب می کنم امثال شریعتمداری تنها نیس. مثلا خونواده اش هم میشن یه قستمی از این کلکسیون وحشی های درنده. مثلا زن شریعتمداری ندید با زن دوست و رفیق جانانه شیعد امامی چه کردن. یعنی فکر نمی کنه با خود اون هم همین کار رو می کنن؟ یعنی اینها اصلا چیزی به اسم مغز توی بدنشون کار گذاشته شده یا پر شده از پهن و فضولات. باز پهن به کار کشاورزی می خوره. من در حیرتم که واقعا خدا از خلق یه همچین جونوارای مضری قصدش چی بوده؟ اصلا متوجه نمی شم

ناشناس گفت...

خدا حفظتون کنه. دعای خیر ما بدرقه راه خود و خانواده محترمتون. امثال شریعتمداری بازجو بی ارزش ترین موجوداتی هستن که روی کره خاکی خلق شدن. این موجودات وحشی و خون ریز چون جایی تو قلب ها ندارن باید درنده خویی و ذات پلیدشون رو هر جوری شده تخلیه کنن. از یه درنده وحشی چه انتظاری بیش از این هست. من همیشه تعجب می کنم امثال شریعتمداری تنها نیس. مثلا خونواده اش هم میشن یه قستمی از این کلکسیون وحشی های درنده. مثلا زن شریعتمداری ندید با زن دوست و رفیق جانانه شیعد امامی چه کردن. یعنی فکر نمی کنه با خود اون هم همین کار رو می کنن؟ یعنی اینها اصلا چیزی به اسم مغز توی بدنشون کار گذاشته شده یا پر شده از پهن و فضولات. باز پهن به کار کشاورزی می خوره. من در حیرتم که واقعا خدا از خلق یه همچین جونوارای مضری قصدش چی بوده؟ اصلا متوجه نمی شم

سروسبز گفت...

هركجا خواهي باش مهم آن چيزي است كه مي گويي نه آنكه تو كيستي ويا دركجايي
شريعت نداران هميشه بادنجان چينهاي زورمندان وزرمندان بوده اند واكنون كه تزوير گران به زور وزر رسيده اند چاپلوسان دربارشان هم بيشتر از هميشه تاريخ خواهد بود واين مبارزه را سنگين تر ودشوارتر والبته شيرين تر مي كند.
شريعتنداري امروز مدل قرن بيست ويكمي عمروعاص هاي قديمند مواظب پاچه گيري هايشان باشيد.

ناشناس گفت...

قسم به مشت برادر _قسم به خشم رفیق /قسم به بال پرستو _ به عطر فروردین / قسم به نبض ترانه_قسم به خاک زمین

ناشناس گفت...

سلام آقاي داد. اميدوارم كه آزاد و سلامت باشيد. راستش از ديشب كه تماس شما با صداي آمريكا قطع شد اعصاب من حسابي به هم ريخته. اگر ممكنه هرهفته بعد از مصاحبه با صداي آمريكا اگر مي توانيد خبر سلامتي و آزادي خود را در وبلاگتان به ما اطلاع دهيد. البته فكر كنم انجام اين كار هم براي شما سخت باشد. من خودم كه همينطوري دائم احساس ناامني و وحشت دارم. ديگه از ديشب تا حالا بدتر هم شده ام. شبها يا خواب مي بينم دارن دستگيرم مي كنند يا مي اندازندم توي آتش يا فرمان كشتار مردم را داده اند يا دارن شكنجه مي دهند. اين شده زندگي شبانه روزي ما مردم ايران. استرس، وحشت و كابوس.

ناشناس گفت...

سلام و هزاران سلام بر قهرمان من
خدا حفظت كند.
عالي نوشته بودي. واي بابك جان از حالا به بعد بايد بيشتر و بيشتر مواظب خودت باشي و بيشتر و بيشتر براي ما بنويسي. ديشب در منزل دوستي قديمي مهمان افطار بودم و براي دوستانم از تو و نوشته هايت تعريف مي كردم بر سر سفره افطاري چندين روزه دار نشسته بوديم وقتي از استخاره قرآن ميزبانت براي دوستانم گفتم نم اشك را در چشم همگي ديدم و خدا در آن لحظه ناب نزديكتر از هميشه به قلب هايمان حس كردم و از ته همان قلب فرياد برآوردم كه خدايا ايران را بي داد نكن!!!
بابك عزيز يكبار ديگر در همين چند سال گذشته خدا را با همين حضور نوراني و به همين روشني با چشم هاي خودم ديدم به ذات مقدسش قسم كه ديدمش توهم خوب مي داني كي را مي گويم روزهايي را كه سعيد حجاريان عزيزمان روي تخت بيمارستان در اغمما به سر مي برد شبي نبود كه براي سعيد ناله به درگاه خدا نكنم و نكنيم و از خداوند بزرگ بازگشتش را نخواهم و نخواهيم امروز و امشب و هر لحظه و هر ثانيه نيز از همان خداي نزديك و سبز پايداري، سلامت و امنيت تو و خانواده ات را مي خواهم و مي خواهيم.
خداي علي پشت و پناهت.
پاينده باشي . منتظر نوشته هاي سبزت هستم هر روز .
موااظب خودت باش.
يا علي

ناشناس گفت...

سلام و هزاران سلام بر قهرمان من
خدا حفظت كند.
عالي نوشته بودي. واي بابك جان از حالا به بعد بايد بيشتر و بيشتر مواظب خودت باشي و بيشتر و بيشتر براي ما بنويسي. ديشب در منزل دوستي قديمي مهمان افطار بودم و براي دوستانم از تو و نوشته هايت تعريف مي كردم بر سر سفره افطاري چندين روزه دار نشسته بوديم وقتي از استخاره قرآن ميزبانت براي دوستانم گفتم نم اشك را در چشم همگي ديدم و خدا در آن لحظه ناب نزديكتر از هميشه به قلب هايمان حس كردم و از ته همان قلب فرياد برآوردم كه خدايا ايران را بي داد نكن!!!
بابك عزيز يكبار ديگر در همين چند سال گذشته خدا را با همين حضور نوراني و به همين روشني با چشم هاي خودم ديدم به ذات مقدسش قسم كه ديدمش توهم خوب مي داني كي را مي گويم روزهايي را كه سعيد حجاريان عزيزمان روي تخت بيمارستان در اغمما به سر مي برد شبي نبود كه براي سعيد ناله به درگاه خدا نكنم و نكنيم و از خداوند بزرگ بازگشتش را نخواهم و نخواهيم امروز و امشب و هر لحظه و هر ثانيه نيز از همان خداي نزديك و سبز پايداري، سلامت و امنيت تو و خانواده ات را مي خواهم و مي خواهيم.
خداي علي پشت و پناهت.
پاينده باشي . منتظر نوشته هاي سبزت هستم هر روز .
موااظب خودت باش.
يا علي

ناشناس گفت...

با درود فراوان
مردان بزرگ و تاریخ سازی چون شماهمواره آماج تهمتها ودروغ های مستبدان بوده اند این تهمتها نشانه حقانیت راه شما و ماست.ما سبزیم و سبز خواهیم ماند.دیگر افسونهای اینان رنگ باخته وآگاهی ملت ادامه حکومت را برای اهالی جور و ولایت ناممکن ساخته است. ما دیگر ولی فقیه را به رسمیت نخواهیم شناخت و اسلام محلی از اعراب در حکومت ایران نخواهد داشت

ناشناس گفت...

آقای داد خدا حفظتون کنه!اما من از تکرار تاریخ می ترسم! شاه رفت و ظلم نرفت! کاش اهداف بلند مدت در ذهن تحلیل گران باشه نه خواسته های مقطعی و بعد باز سرکوب و چرخش قدرت!

ناشناس گفت...

سلام
من که از دستپاچگی کیهان خندم گرفت
ولی نمی دونه داستان فرج سر کوهی تکرارش خنده داره
واقعا حافظه هم ندارن
همین که کیهان بگه یعنی خار چشمشونی و شبها خواب ندارن
منم عضوی از راه سبز امید
من دستبند سبزم رو همیشه رو مچم دارم
هر کی هر کاری میخواد بکنه بکنه

نریمان گفت...

فقط ادامه بده و مواظب باش.دهن کجیت به نظام امنیتی پایدار!

mehdi گفت...

خدا به همراهت ای پرستو که آشیانه ات دلهای مرده ماست،دمی سخن گو شاید دل ما هم مشتاق پروازی دگر شود

ناشناس گفت...

درود بر آزاده مرد آزاد اندیش
جناب داد حتی اگر خبر دروغ نامه کیهان هم درست میبود(آرزوی ما چنیین است تا شما از دست این جلادان در امان باشید) باز هم ما شجاعت شمارا تحسین میکردیم که این چنین به افشاگری و مبارزه ادامه میدهید.
ایمان دارم که شما و خانواده صبورتان در پناه حق هستید.
وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون(س. یاسین. آیه 9)
دعایی که هر اذان همرا با خانواده برای سلامتی ودر امان ماندن شما می خوانیم.
هموطن

ناشناس گفت...

درود بر شما و همه ازادیخواهان
دعای برای شما و دیگر مبارزان می کنیم بر علیه این رژیم پست و رذیل که درشقاوت و ددمنسی در تاریخ نمونه نداشته۰
بگذار ما از نظر انها همه خاروخاشاک و پادو باشیم
خاری در چشم انها
پادوی مردم ومبارزه در راه ازادی وطن افتخاریست برای ما
شما وهمه مبارزین در قلب ما جا دارید راهتان پیروز و نظر حق بر شما.

محمد

ناشناس گفت...

درود بر شما و همه ازادیخواهان
دعای برای شما و دیگر مبارزان می کنیم بر علیه این رژیم پست و رذیل که درشقاوت و ددمنسی در تاریخ نمونه نداشته۰
بگذار ما از نظر انها همه خاروخاشاک و پادو باشیم
خاری در چشم انها
پادوی مردم ومبارزه در راه ازادی وطن افتخاریست برای ما
شما وهمه مبارزین در قلب ما جا دارید راهتان پیروز و نظر حق بر شما.

محمد

رهگذر گفت...

سلام به عمو بابكي كه واقعا «صد قافله دل همره اوست» و نفست طلا كه سوز اين كودتاچيارو به مغز استخونشون رسوندي

قرار بود از وقايع شهرمون بگم

همونطور كه پيش بيني كرده بودين برنامه كودتاگرا داره مرحله به مرحله اجرا ميشه

از حدود يك ماه بعد از انتخابات تسفيه حساب گروهي و جناحي توي ادراه هاي دولتي شهر ما به اجرا گذاشته شد و مديران و معاوناني كه در طول تبليغات انتخاباتي به نوعي با ستادهاي اصلاح طلب و بخصوص ستاد موسوي همكاري داشتن از پستهاشون برداشته شدن

به معاون يكي از اداره ها كه داداش دوستمم هست صراحتا گفتن بخاطر فعاليت توي ستاد موسوي باهاش برخورد ميشه و الانم يك ماهي هست كه از كارش معلق شده

اين سربازاي خودخوانده امام زمانم كه ديگه هيچ حرف حساب و منطقي سزشون نميشه

چشماشونو بستن و گوششونو تيز كردن ببينم نايب خود خوانده امام زمان چي دستور ميده

عقلم خوب چيزيه والا

گفتم امام زمان

يه مدتيه يه گله گذاري كوچيك از امام زمان دارم كه اگه اجازه بدين همينجا عنوانش كنم

امام زمان جونم(به قول سردار فيروزآبادي «مهدي جان»)

قروبنت برم

فدات بشم

آخه آدم قحطي بود كه رفتي از بين «قوم لوط» سرباز گيري كردي؟!

نميشد حوزه نظام وظيفه تو يه خورده اونورتر ميزدي كه اين همه آبروريزي بار نياد؟!

فعلا كه از «اصلاح كردن» مردم فقط «كردنش» نسيب مردم بيچاره شده (با عرض پوزش از عمو بابك و خواننده هاي مودب)

مواظب خودت باش عمو بابك و بچه هارو از طرف من ببوس

رهگذر گفت...

سلام به عمو بابكي كه واقعا «صد قافله دل همره اوست» و نفست طلا كه سوز اين كودتاچيارو به مغز استخونشون رسوندي

قرار بود از وقايع شهرمون بگم

همونطور كه پيش بيني كرده بودين برنامه كودتاگرا داره مرحله به مرحله اجرا ميشه

از حدود يك ماه بعد از انتخابات تسفيه حساب گروهي و جناحي توي ادراه هاي دولتي شهر ما به اجرا گذاشته شد و مديران و معاوناني كه در طول تبليغات انتخاباتي به نوعي با ستادهاي اصلاح طلب و بخصوص ستاد موسوي همكاري داشتن از پستهاشون برداشته شدن

به معاون يكي از اداره ها كه داداش دوستمم هست صراحتا گفتن بخاطر فعاليت توي ستاد موسوي باهاش برخورد ميشه و الانم يك ماهي هست كه از كارش معلق شده

اين سربازاي خودخوانده امام زمانم كه ديگه هيچ حرف حساب و منطقي سزشون نميشه

چشماشونو بستن و گوششونو تيز كردن ببينم نايب خود خوانده امام زمان چي دستور ميده

عقلم خوب چيزيه والا

گفتم امام زمان

يه مدتيه يه گله گذاري كوچيك از امام زمان دارم كه اگه اجازه بدين همينجا عنوانش كنم

امام زمان جونم(به قول سردار فيروزآبادي «مهدي جان»)

قروبنت برم

فدات بشم

آخه آدم قحطي بود كه رفتي از بين «قوم لوط» سرباز گيري كردي؟!

نميشد حوزه نظام وظيفه تو يه خورده اونورتر ميزدي كه اين همه آبروريزي بار نياد؟!

فعلا كه از «اصلاح كردن» مردم فقط «كردنش» نسيب مردم بيچاره شده (با عرض پوزش از عمو بابك و خواننده هاي مودب)

مواظب خودت باش عمو بابك و بچه هارو از طرف من ببوس

ناشناس گفت...

درود بر تو و خانواده با شرفت - خدا به همرات جوانمرد

ناشناس گفت...

درور بر اقای داد عزیز
هر چه در افکارم دنبال متنی جمله ای ...برای وصف شجاعتت شرافتت ... گشتم چیزی پیدا نکردم فقط این را می دانم که کل را اراده بر این است که کاری را با دستان تو با قلم زیبای تو به جایی برساند. جواب حسین بازجو و روسا را هم در روز قدس می دهیم.
بابک داد شرف ایران و ایرانی

ناشناس گفت...

وعده ما روز قدس در تمام مسیر های راهپیمایی که از صدا و سیمای میلی پخش میشه در سراسر کشور.ما نخواهیم گذاشت خون شهدای سبزمان پایمال شود.آمدن تنها تو کافی نیست باید هر تعداد بیشتر که می توانی از دسته به من چه را با خودت بیاوری.همه با هم علیه ظلم و ستمگری هر کجا که باشد چه در اسراییل چه در ایران توسط دولت کودتا.این راهپیمایی خیلی مهمه.اولا نشون میده بعد از تنفیذ و تحلیف و رای اعتماد با همه تبلیغاتشون مردم هنوز با همند و اونها را قبول ندارند و نمی خواهند.ثانیا خبر نگاران و رسانه هستند و پوشش می دهند حالا هر چی هم جمهوری اسلامی سعی کنه جمعیت را طرفدار خودش جا بزنه.ثالثا نمی تونن جلوی تجمع مردم را بگیرند چون راهپیماییه.رابعا نزدیک بازگشایی دانشگاهها و مدارسه و هم دانشجویان زیادی که برای آغاز سال جدید تحصیلی اومدن تهران شرکت می کنند و هم موتور دانشجویان را برای بر اندازی حکومت کودتا روشن می کنه.پس تا آنجا که می توانید برای این راهپیمایی تبلیغ کنید.بهترین فرصت برای آغاز جنبش در نیمه دوم سال و ساقط کردن این حکومت زور.

ناشناس گفت...

درود بر اقای داد عزیز
هر چه در افکارم دنبال متنی جمله ای ... برای وصف شجاعتت شرافتت ... گشتم چیزی پیدا نکردم فقط این را می دانم که کل را اراده بر این است تا کاری را با دستان تو با قلم زیبای تو به جایی برساند. جواب حسین بازجو و روسا را هم در روز قدس می دهیم.
بابک داد شرف ایران و ایرانی

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز وجوانمرد. ما از شما ممنونیم. به خانواده ات که آنها هم پشتیبان شمایند سلام برسان. من به عنوان یک زن همسر شما را می ستایم. چون قبول کنید که اگر او نبود این شجاعت در شما ضعیف میشد. من دیروز از یک پیروزی بزرگ بسیار خشنود شدم. وآن هم برگزار نشدن مراسم شبهای احیای مرقد است. مردم از این پیروزی خرسند باشید .شما کی می توانستید به همین راحتی ترس در دل رژیم بیاورید تا آنها مجبور شوند برنامه چندین وچند ساله را لغو کنند. هرچند ما در این تجمع شرکت نمی کنیم ولی خوشحالیم که به خاطر وجود جنبش سبز برنامه را لغو کردند. وهمچنین سوتی های مجلس در پخش مستقیم. آبرویشان رفت. کار خدا بود که اینطور شود. امید تا پیروزی

ناشناس گفت...

درود بر بابک عزیز
دعای لحظه افطار ما بدرقه راهت
جواب این نابخردان از خدا بیخبر رو روز 27 شهریور ٍملت میلیونی سبز خواهند داد.
منتظرت در جمعمان هستیم ...
خداوند پشت وپناه تو خانوادهات باشد

سمن گفت...

آقاي داد مطلبي رو از سايت گفتني هاو خيلي نگران شما هستم
هر روز دم افطار براي شما و خانوادتون دعا مي كنم.

ناشناس گفت...

بابک عزیز مهم نیست ادم کجا باشه. مهم اینه که انسان باشه . هرجا باشی سلامت باشی. چه داخل ایران چه بیرون از ایران. اگه از کشور هم بیرون بری ما بهت افتخار میکنیم. همونطور که از بودن شریعتمداری ها در ایرانمون احساس نفرت میکنیم. اینها چون منطق ندارند و چند جمله بیشتر برای ثابت !!! کردن بدی یک نفر ندارند این حرف رو زدند. شریعتمداری حداقل نمیره با دو نفر مشورت کنه بگه بابا دو تا دلیل جدید به من یاد بدید. دقت کنید تمام دشمن های شریعتمداری خارج نشینند یا مشروب خورند یا معشوقه دارند یا نماز بلد نیستند بخونند

ناشناس گفت...

آقای بابک داد عزیز دیشب دلمون می خواست بیشتر صحبت هاتونو بشنویم اما حیف که تلفن قطع شد و وقت برنامه هم به اتمام رسید!
مواظب خودتون باشید:)

ناشناس گفت...

dourod bar shoma aghye babak dad vaghen be shoma eftekhar mikonam matalebe shoma ro ke mikhonam mo be tanam sikh mishee vaghen ke in dolat che badi ha dar haghe ma kard omidvaram partizanha ham be shoma bepeyvandand mitonam behet begam damet garam

ناشناس گفت...

علی شیر خدا و خصم شیطان
علی ســر کـرده ی دزدان و دیوان
علی حامی مظلوم ستمکش
علی خود عین ظلم و سخت سرکش
علی مرد عدالت مرد داد است
نرو ن ها از علی خوردند رو دسـت
علی وقت عبادت اشکـریزان
ز خو ف خـالـق بی چـو ن هـراســـان
علی وقتی ببیند قافیه تنـگ
به گریه پیـش مـردم می زنــد چنــگ
علی خود را رها کرد و خدا دید
علی بر هر چه دیــن و مـعـرفـت ر...د
علی تابع بود برحق و قانون
علی گوید منــــم قانـو ن بـــی چون
علی بگریخت از تکرار مـن مـن
علی گو یـد منـم بـرتـر زهـر تن
علی تسلیم رای مردمش شد
علی را رای ملـت مسخره بـد
علی اهل مدارا بـود و رحمت
برای قـاتلـش می خـو ا سـت رافــت
علی اما سگانی هـار دارد
از آن سـگ هـا بــه دست افسار دارد
رها سازد علی آن بند و افسار
کنند آ ن وحشیـان ملـت لـت و پـــار
که" من تصمیم گیرم بهر ملت
مخـالـف را دهـم رنــج و مــرارت
ولییتان منـم خواهی نخواهی
به جز فرمـانبـریتـان نیست راهی
اگر فرمان بریدم در امانید
و گر جـز ایـن شـود خـود خصـم جانید
رسد دشمن به فریادم درآن گاه
دهم پیو ندتان با او به و ا لله
ندارم واهـمـه از جعــل و تـهمت زنـم بـــر چسبتــان بی رنـج و زحـمـت
بگویم که شما هستید کــافــــــر شده همدسـت دشـمن خصـم رهبــر
برآیـد "بـع بـعی" از گوسـفنـــدان شما را می کشــــم در بنـــــد و زندان
شکنجه میکنم هر جـــــور خواهم بــرا ی حـفـظ ایـن تـخـت و کـلا هـــم"
خلاصـه من چه گویم از عـلـی ها یکـی خـود بیـن و آن یـک اهـل پــــروا
یکی خالق به هر چیزی فزون دید یـکـی از حـق بـریـد و خـــود پسنـدیـد
یکی ضرب المثل در عدل و انصاف یکی از بهـر" عـنــتــر" می دهــد گـاف
یکی پیکـار گــــر از بهـــــر اسـلام یکـی بـا نـام دیـــن بنـهـاده صـــــد دام
یکی غمخوار خلق بی پناه است یکــی تنـها پـی تـخـت و کـلاه اســــت
خلاصه هموطن بشنو ز من پنـــــد بشو آگه ازین نیرنگ و تــــــــر فــنــــــــد
که گردونیست هرچیزی که گرداست مگر" جادوگری" هم سنگ" ورد" است؟
هنـر همنـام بـودن بـا علی نیست علی گــو نـه شدن کار سترگیـسـت
تو مردی گر به نفس افسار بستی اگــر در راه حــــق گردن شکسـتـــی
اگر جز این کنی "شمر "و" ولیدی" بود نامت " عـلـی " اما " یـزیــــــــدی"

ناشناس گفت...

با درود , بابک جان من تازه با تو و وبت آشنا شدم برام قشنگ بود که هنوزبابک و بابکها زنده اند ومثل شمشیر تیز وبرنده, اما من شخصا خسته شدم خیلی جنگیدم مجبور به جلای وطن شدم اما اینجا افسوس جز نامهربانی ندیدم
روزگار غریبیست نازنین
امیدوارم حداقل کسانی را که داری براشون میجنگی قدر تو,و بابکها رو بدونن.

ناشناس گفت...

کجایی ؟
دیشب که مصاحبه اونجوری شد کلی نگران کردی همه رو .. خواهشا اگر سالمی یه پستی چیزی بذار

ناشناس گفت...

سلام
سيد رهبر بشه، مير رييس جمهور و شيخ هم رياست قوه‌ي قضاييه را بر عهده بگيرد.
وقت آن رسيده كه «هدف واحد سبز» تقرير بشه...

ناشناس گفت...

توجه توجه توجه
آقاي داد و همه دوستان سبز پيام مير حسين اين است که همه بين فاميل ها ، همکاران و همسايگان خيلي سريع گروه سبز کوچک تشکيل دهيم وقت را از دست ندهيد که فرصت تنگ است

ناشناس گفت...

سلام
آقای داد ولش کنین این کیهان رو ! آخه کی ین روزنامه مسخره رو می خونه!!
مواظب خودتون باشین..

ناشناس گفت...

درود خداوند بر شما آقای بابک داد خداوند پشت و پناهتون.بیانیه ی شماره 11 مهندس موسوی رو از دست ندهید که بسیار پرمحتوا و حکیمانه نوشته شده. وعده ی تمام سبز اندیشان روز جهانی ایران سبز(قدس سابق)برای آزادی ایران و ایرانی از چنگال دیکتاتوری!بدرود

ناشناس گفت...

بخوان برادرم
بنمام آزادی
که سرود تو
ترنم دلهای پر از شراره ی ماست
تو زبان گویای خشم ملتی
کلامت جاودانه باد
در برگهای تاریخ میهنم

ناشناس گفت...

Babak Jan Salam,
Lotfan ma-ro bi-khabar nagzar.
Agar hata yek jomleh benevisi ma-ro motmaen mikoni ke salemi.
Khodavand-E-Iran Zamin Negahdar
FA

ناشناس گفت...

بابک داد عزیز
تو یاد نیاکان پاک ایرانیان را زنده نگاه داشته ای. به خانواده ات سلام برسان و به آنها بگو: طاغوت مردنی ست، این را من از ستاره شنیده ام

ناشناس گفت...

dooset darim , zende bashi o salamat

ناشناس گفت...

با درود به بابک عزیز و خانواده ی ایثارگرشان شعری که ناشناس در مقایسه ی دو علی سروده شعر جالبیه کاش جایی بگذارید که همه بخوننش چون از این تشابه اسمی حسابی بهره برداری میکنن. زنده باشی .دست خدا به همراهت.دعای یک ملت بدرقه ی راهت .

Mohammad Reza گفت...

salam
در زندگی همیشه رفتن رسیدن نیست، ولی برای رسیدن باید رفت، در بن بست هم راه آسمان باز است... پرواز بیاموز ! دکتر علی شریعتی

dorod bar to ey mohajer, hargez az parvaz khaste nasho

Mohammad Reza گفت...

در زندگی همیشه رفتن رسیدن نیست، ولی برای رسیدن باید رفت، در بن بست هم راه آسمان باز است... پرواز بیاموز ! دکتر علی شریعتی

ناشناس گفت...

doste aziz,zemne inke az shoma nefrate khassi nadaram,shoma ziad hayajon zadeh nashaveed.man k 28 sal dar kharej zendegi mikonam,chand nokteh ra dar rabete ba masayeli k onvan kardeed benevisam.
1-doste gerami shoma baraye sevishaye ettelaati addadi nisteed k matrah basheed (zemne inke momken ast adame khoobi basheed).vaghti matrah mishaveed k dast andar kare poste mohemmi boodeh basheed.bandeh k 28 sal ast iran nistam,beeshtar az shoma az ozae dakheli mottaleham.2.shoma kalameh EFSHAGARY ra dorost dark nakardeed(matlabist k baraye AVVALEEN bar onvan shavad va morede taayeed bashad)aya shoma ta be emrooz inkar ra anjam dadeheed?baraye aghaye sazegara pasheezi ghael nistand shoma k jaye khod dareed.bikhodi be hadafee pooch delband nashaveed va be zendegie khod va khanevadeh bereseed.dooste man az gharb be shoma cheezi nemimasad.dar khatte avval bejangeed k ehterame beeshtary azsoye khanevadeh khaheed dasht.bavar befarmaiid.

ناشناس گفت...

salam aghaye dad.az fadakarihaye shoma wa roshangarihaye shom besiar mamnon hastam.omidwaram dar panah khoda bashi be hamrahe khanewade,wa be omide azadi iran wa irani.payande bashi.i