۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

زنان "مديران مادرزاد" و شايسته تدبير آينده اند! در گراميداشت روز زنبي پرده بگويم كه من قبل از ديدن ظاهر يك زن، به ردپاهاي پشت سر او نگاه مي كنم! ردپاهاي يك زن نشان مي دهد كه او در پشت سر، آيا بهشتي برپا ساخته و يا جهنمي سوزان به پا كرده است؟! اين نشان مي دهد كه زنان هم در ساختن و هم در سوزاندن، مهندسي و هوش فوق العاده اي دارند و قادرند كه بهشت يا جهنم را به يك اندازه "ظريف و ماهرانه" بنا كنند. به همين خاطر، من زنان را "مديراني مادرزاد" مي دانم و باور دارم كه "زن و مادري و مديريت" در يك راستا هستند و دنيا با وجود درايت زنان، مي تواند جاي بهتري براي زندگي باشد.
امروز هشتم مارس "روز جهاني زن" را به تمامي زناني كه از اين دنيا، جاي قابل تحمّلي براي زندگي ساخته اند و شايسته "مادري بشر" و "تدبير آينده اي بهتر" براي جهان هستند، تبريك مي گويم. معتقدم براي رسيدن به دنيايي برابر و بدون تبعيض و ستم در مورد زنان، همگي ما مسئوليم و بايد تلاش كنيم. همچنين به صورت ويژه به تك تك دختران گرامي و بانوان ارجمندي كه هر روز، "ردپاي توجه و مهرشان" را در اين صفحه مي بينم [به يكايك مخاطبان خوبم] روز جهاني زن را شادباش مي گويم:
روزتان مبارك اي سازندگان بهشت بر روي زمين!
[بابك داد]
يادي از سازنده بهشت ده سالگي ام را اينجا بخوانيد

هیچ نظری موجود نیست: