۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

شكستن، فرجامِ حتمي همه تابوهاست!

جهان هيچ پيشرفتي نمي كرد اگر نظريه علمي گاليله هنوز «تابوي كليسا» بود! شكستن، فرجام محتوم بت هاست! تابــوها اسباب مرگ تدريجي ملتها در ناداني و فقر هستند. تابوها ابزار حكمراني و كامروايي «نگهبانان بتخانه اند»! همين.
فيس بوك بابك داد

هیچ نظری موجود نیست: